Terapie přitahovacích polí


- Akupunktura pro mysl
 
→ Zpět na obsah ←

    OSOBNÍ REALITA A VĚDOMÍ
    Dr. R.K.Ebert © 2000


     Různí mudrcové nás po celá tisíciletí upozorňovali, že život, tak, jak jej zažíváme, je jen iluzí. Naše zkušenost je projekcí našich vlastních postojů, která našim schopnostem brání poznat Skutečnou realitu. Neexistují dva jedinci, kteří by zažívali život naprosto stejně, i kdyby podstoupili přesně stejné životní zkušenosti. Je to tak, protože zkušenosti nepodmiňují naši reakci na ně. Přičítáme to různým událostem. Smysl je tvořen ze souvislostí nebo z rámce odkazů jedince. V podstatě naše motivace, která vychází z našich hodnot a přesvědčení, zároveň určuje a omezuje naši schopnost rozumět nebo dát smysl událostem, které nás v životě potkávají. Co se života týče, skutečně se dá říci, že přístup je všechno.
     Přístupy jsou shluky myšlenek, které přetrvávají čas. Jsou výsledky našich minulých závěrů, které se týkají významu toho, čím jsme už prošli. Proto rozumíme tomu, s čím se právě setkáváme, jenom na základě našich minulých závěrů. Zatímco toto se zdá logické a možná žádoucí, tato metoda porovnávání se světem nevyhnutelně vede k projekci minulosti do přítomnosti. Následkem toho naše výsledné přístupy vycházejí z vnímání světa, který vytvářejí události a emocionální odpovědi, které podporují to, čemu zrovna věříme. Stručně řečeno vytváříme vlastní věčný sebenaplňující systém. Jakmile naše mysl jednou učiní závěr, stane se jeho smysl přinejmenším naší osobní realitou. Hájíme svůj názor, protože víme, že máme pravdu, nehledě na to, co si myslí nebo říkají ostatní.
     Výsledek různých přístupů se zrcadlí v jejich fyziologickém následku. Všechny myšlenky generují energii. Určité druhy myšlenek generují nízké energie, které jsou pro nás škodlivé. Asociace s myšlenkami s vysoce energetickými poli vede ke zdraví, zatímco asociace s nízkoenergetickými vzorci vede k nemoci. Vysoce energetické vzorce mají uklidňující a posilující vliv na tělo, nízkoenergetické vzorce vytvářejí stres. Stresové reakce jsou výsledkem naší tendence odpovídat na různé podněty cestou navyklých myšlenkových vzorců, tedy skrze náš vlastní rámec odkazů. Stresové reakce jsou tudíž výsledkem toho, že si vyložíme právě zažívaný podnět skrze naši minulost. Mnoho alternativních terapií jako je akupunktura, homeopatie, masáže, aromaterapie a reflexní terapie jsou postaveny tak, aby napravovaly důsledky energetické nerovnováhy a také to dělají. Nicméně, dokud se nezmění základní přístupový vzorec pod tím ležící, má nemoc tendenci se vracet.
     Je bez diskuze, že myšlenky generují energii, která ovlivňuje naše tělo. Když se na mysl podíváme z úplně jiných perspektiv, jak David R. Hawkins, tak laureát Nobelovy ceny MUDr. Eric Kandel došli k tomu, že mysl skrze naše myšlenky ovlivňuje naše fyzická těla na těch nejelementárnějších úrovních. Že myšlenky nejen ovlivňují chemické procesy v našich tělech, ale i aktivují a vypínají geny a dokáží způsobit, že se konfiguruje mozek.
     Jiný výzkum odhaluje, že tohoto efektu je docíleno působením, které má energie našich myšlenek na energetické cesty známé jako meridiány. Organizační centra (místa působení na akupunkturních bodech) na meridiánech jsou zodpovědná za biologickou morfogenezi. Po morfogenezi si zachovávají veškeré své růstové funkce a navzájem spolu komunikují, aby byla udržena správná tělesná forma a funkce. Kineziologický test může dokázat, že spojení mezi myslí a tělem je okamžité. Kladné myšlenky způsobují, že naše tělo sílí a negativní myšlenky nás oslabují. Protože tělo odpovídá ihned, je naše fyzické bytí ovlivňováno okamžik od okamžiku, podle toho, jak se mění naše myšlenky a emoce. Je to kontinuita a opakování rozličných myšlenkových vzorců, co se nakonec může projevit jako nemoc. Tudíž zatímco nám procházejí myslí různorodé nápady, ty nejčastější myšlenky, jimiž se ze zvyku zabýváme, nás ovlivňují nejvíce.
     Naštěstí není spojení mysl-tělo jako jednosměrná ulice: meridiánovou energii ovlivňujeme energetickými vzorci našich myšlenek; také můžeme ovlivňovat energetické vzorce meridiánů přímou nebo nepřímou stimulací samotných energetických bodů. Správná stimulace meridiánů ovlivňuje vzorec energie vyzařovaný myslí a může destabilizovat energetická pole stavů nemocí, která se jinak sama zvěčňují. Energetická pole stavů nemocí jsou vytvářena našimi myšlenkami a vždy předcházejí pozorovatelným stavům nemocí. Výzkum ukázal, že spolehlivé změny v bioelektrickém potenciálu meridiánových bodů se objevují o měsíce dříve, než například jakékoliv fyzicky pozorovatelné znaky rakoviny prsu u žen.
     V zásadě vzato spočívá zdraví v tom, že přestaneme mít negativní názory na svět a osvojíme si aktivně pozitivní perspektivy. MUDr. David R. Hawkins v „Síla versus moc: Skrytý určující činitel lidského chování“ rozděluje do kategorií široký rozsah negativních a pozitivních emocionálních přitahovačů energetických polí, jež ovlivňují člověka. Dr. Hawkins dále rozděluje vzorce přitahovačů do vzájemně propojených aspektů vědomí, které nazývá „Boží názor“, „Životní názor“, „Emoce“ a „Proces“. Každý aspekt uvědomění je obsažen v samostatné „Úrovni vědomí“ (UrV). Mají rozsah od stavů s nízkou energií s normálním vědomím po stavy s vysokou energií a s osvícením. Dr. Hawkins proniká do podstaty vědomí a jejího vztahu k našemu fyzickému bytí a jeho vhledy jsou stavebními kameny, na kterých je AFT vybudovaná. Novější část těchto materiálů poskytuje popisy vyvinuté současným autorem a úrovněmi vědomí. Jde o charakteristické myšlenky a způsoby vnímání, jež se k těmto aspektům vědomí vztahují. Dříve, než představíme tyto popisy, je důležité získat přesnější souvislosti, skrze které je možné vědomí porozumět.
     Existence jednotlivce nezačíná jeho početím nebo narozením. Nejsme našimi těly. Spíše jsme věčné bytosti, které mají komunikační jednotky, kterým se říká tělo. Naše těla, prostřednictvím působení meridiánů, se stávají odrazem projektované energie naší bytosti. Jako pro věčné bytosti, které existují ve vezdejším těle, je energie našeho obvyklého „tady a teď bytí“ ovlivněna energií naší minulé existence . Tento vliv je naše Karma, neustálý energetický vánek, který barví souvislosti našich současných a nejranějších uvědomění. Na konci naší současné fyzické formy naše věčná energie, Skutečné Já, ponese nedokončené zbytky z tohoto světa, spolu s nedokončenými zbytky minulých životů. Co to jsou, tyto nedokončené zbytky? Jsou to energetická přitahovací pole, která podporují naši oddělenost od Všeho, Co Je, která udržují naši dualitu. Když přestaneme generovat vzorce s nízkou energií, opustíme dočasnou tělesnost a sjednotíme se se Vším, Co Je. Ač se to může zdát jako nereálný cíl, je to cesta, po které všichni kráčíme a zůstaneme na ní, dokud nedojdeme na její konec. Každý krok k tomuto cíli je sám o sobě krokem ke svobodě a také k lásce. Láska je naprosto úplná svoboda a úplné přijetí. Láska jde za hranice odpuštění; Láska nevidí chyby v potřebě odpouštění.
     Naše karmická energie ovlivňuje náš „Boží názor“. „Boží názor“ se zabývá autoritou vztahů. Za prvé naší vírou ve vztah Boha vůči lidem všeobecně a zvláště vůči nám samotným. Za druhé poukazuje na to, jaké máme my, často podvědomě, poměry vůči sobě a našim bližním. Protože každý z nás vidí Boha jako bytost s postojem. Klíčovou otázkou je, jestli je Bůh přátelský či nikoli. Čím nižší je energetická úroveň našeho názoru na Boha, tím vnímáme Boha jako méně přátelského a tím méně jsme tolerantní vůči sobě i druhým.
     Náš „Boží názor“ silně ovlivňuje náš „Životní názor“. „Životní názor“ je význam, který přikládáme událostem a dalším podnětům ze světa. Vnímáme-li Boha jako trestajícího, bude se nám svět zdát nejspíš strašlivý; jako svět plný příležitostí k tomu, abychom byli trestáni za naše chyby a poklesky. Pokud jsme jako Bůh milující, pak přehlížíme „přestupky“ druhých a svět nejspíše vidíme jako laskavý.
     „Emoce“ se vztahuje k subjektivní zkušenosti, která je odvozena z našeho názoru na „Boha“ a „Život“ je to, co cítíme. Stáváme se úzkostlivými, když vidíme věci jako strašlivé a očekáváme trest. Naopak cítíme úctu a vážnost, když Boha vnímáme jako milujícího nebo když se souvislosti týkají lásky. Negativní emoce vyvolávají rozrušení neboli poruchu harmonie naší energetické bytosti. Tyto nepokoje a zmatky procházejí našimi těly jak meridiánovými energetickými cestami, tak centrálním nervovým systémem. Správně můžeme klid (mír) vidět jako nepřítomnost těchto energetických rozruchů.
     „Proces“ má vztah k našim charakteristickým reakcím, jak myšlenkovým, tak k činům, k našemu „Božímu názoru“ a „Životnímu názoru“. Jinými slovy - jak to v našem světě chodí a funguje po praktické stránce. Stáhneme se před tím, co nás děsí, staneme se otroky našich přehnaných přání, ničíme, když jsme obviňováni, jsme agresivní, když jsme napadeni, a vzdáváme se, když je odpor marný. Posedlost je výsledkem toho, že si něčeho příliš ceníme, něčeho, o čem cítíme, že je nám to odpíráno. Agrese má původ v antagonistickém „Životním názoru“ a ve víře, že to, že nás někdo urazil, ospravedlňuje pomstu.
     Jedna z nejméně pochopitelných věcí pro nás je, že ať nás rozčílí cokoli a v jakékoli podobě, je to vždy výsledek našeho vlastního názoru, našeho úhlu pohledu. Rozčilení jakéhokoli druhu naznačuje, že jsou pro nás hodnotnější jiné věci než klid a harmonie. Je to zároveň naše past i svoboda. Je to naše volba. To znamená, že život, svět, individuální okolnosti, skutky druhých a všechno, co je mimo náš osobní názor nebo přístup, je nevinné!

Nemůžeme si hrát na oběť a ukazovat prstem na cokoli mimo nás! Vytváříme si svou vlastní osobní skutečnost …Opravdu!

     Níže uvádíme autorův částečný popis některých způsobů, kterými vytváříme a zvěčňujeme negativní přitahovací energie, a tak si způsobujeme negativní osobní realitu. Zřídkakdy se někdo projevuje pouze z perspektiv napsaných níže. Spíše každý z nás soustavně přechází z jedné perspektivy do druhé podle toho, jaký má v určitém okamžiku motiv a záměr. Máme volbu, ale neseme si s sebou značnou zátěž historie, setrvačnosti a lhostejnosti. Přesto všichni můžeme fungovat z osvícenecké perspektivy, alespoň občas. Všichni dokážeme najít způsob, jak se vysmát svým těžkostem a odpustit sobě i ostatním slabosti a chybné kroky. Má pro nás značnou hodnotu, když alespoň na chvíli změníme své perspektivy a opustíme negativní reakce a názory na svět. Jak je vidět, pozitivní energie je rozhodně mnohem mocnější než negativní energie. I pár dobře uvážených okamžiků, kdy zhodnotíme situaci, sebe nebo někoho jiného z opravdu pozitivní perspektivy, nám pozoruhodně změní život.
     Změna vyžaduje motivaci, která se rodí ze záměru. Záměr, doufejme, povstane z vědomého uvědomění si vlastního zájmu. Většina lidí se měnit nechce. Věří, že jejich přesvědčení jsou ospravedlnitelná, správná a že těm, kdo jsou přesvědčeni o něčem jiném, jaksi „ujel vlak“. Většina lidí, přestože nejsou šťastní, si chce své názory zachovat a chce, aby věci kolem nich fungovaly tak, jak jsou zvyklí, jen chtějí docílit jiných výsledků. Je někdy těžké otevřít se myšlence, že rozhodně získáte stejný nebo podobný výsledek, když budete dělat stále stejné věci. A je ještě těžší přijmout, že naše fyzické tělo je částí tohoto výsledku.
     Je snadné hodnotit níže nabízené popisy jako drsné, přísné, nežádoucí nebo jinak nepřijatelné. Ve skutečnosti je to vylíčení bytostně lidského chování, přístupů, hodnot. Je to popis nás, v jakýkoliv daný moment, jsme to my. Naše bytosti s konečnou platností zrcadlí energii myšlenek, které chováme, činy, které podstupujeme a aktivity, jichž se zúčastňujeme. Je v našem vlastním zájmu rozpoznat důvěrný vztah mezi našimi myšlenkami a fyzickým bytím. Je čas probudit se a uvědomit si zodpovědnost, kterou vůči sobě máme. Jenom my máme volbu, co se týče myšlenek, které chováme a poskytujeme naší mysli.
     V níže uvedených popisech rozpoznejte naši společnou pošetilost a promiňte sobě i ostatním, pokud v tom, co budete číst, poznáte něco ze sebe nebo jiných. Také si připusťte, že ať už Vás postihne jakýkoli nepříjemný emocionální stav, je to jen výsledek Vašich vlastních perspektiv. Vy se rozhodujete obtěžovat se se svými minulými zkušenostmi z nějaké běžné situace nebo jedince (lidí). Oni za Vaše rozčilení nemohou, můžete za ně pouze Vy sami! Jestli se Vám nelíbí, jak se cítíte, musíte SE změnit. Přiznejte si, že jste museli udělat chybu v tom, jak jste vyhodnotili situaci, které se to týkalo. Samozřejmě se předpokládá, že jste se přímo nerozhodli cítit se špatně. Potom byste – budete-li chtít - mohli najít lepší způsob, jak naložit s tím, co jste rozpoznali nebo zažili. Musí být lepší způsob, jak se na věc dívat nebo odpovědět. Ne každého rozruší to, co Vás, tak proč by to mělo rozčilovat právě Vás? Záměr je to, čím začít.
Zpět

Definice Vědomí podle Úrovně a kategorie

UrV 20 - Hanba
     Boží názor – nenávist. Dívá se na lidi a věci s opovržením, odporem, považuje je za nesnesitelné, odsuzuje. Shlíží s nechutí a hnusem; vidí sebe/jiné jako hodné urážení a ponižování. Člověk založený na Hanbě je často zlý, nebezpečný, obviňuje a je paranoidní. Někteří z těchto lidí mají sklon osvojovat si přísné morální extrémy. Projektují pak svou vlastní hanbu do druhých, které pak „oprávněně“ napadají.
Životní názor – mizerný. Není tu důvěra ani láska. Následkem toho je život bezútěšný, chmurný a nešťastný; je to bídné politováníhodné místo naprosto zbavené veškerého potěšení. Na život nahlíží přes závoj, který zabarvuje všechno, na co se dívá nebo co zažívá do odstínů od uboze nešťastných po tísnivé a nepohodlné. Aby se člověk mohl cítit pohodlně, musí cítit bezpečí. Jenže ve světě bez lásky bezpečí neexistuje. Svět je opuštěný a smutný. Ti, kdo se v tomto energetickém poli nacházejí, si mohou připadat naprosto zavrženi.
Emoce – pokoření. Pokoření je intenzivní pocit hanby a nesnází. Je to jako odumírání, mnohem bolestivější pocit než hanba, která vyvstává ze specifických sociálních okolností, když je člověk posuzováním druhých ponižován anebo když vnímá ztrátu sebeúcty. Puncem osobnosti založené na hanbě je nízká sebedůvěra, která synchronně vnímá a vytváří příležitosti k opovrhování a odmítání ve společenských situacích.
Proces – eliminace. Se stejným významem jako odmítnutí, je to proces odstranění nebo zbavení se, zvláště když se cítí nějakým způsobem nežádoucí. Zahrnuje to zanedbání s tím, že je nedůležitý nebo bezvýznamný; vynechání a nakonec úplné odstranění, zabití nebo zničení, aktivně nebo pasivně. Na Hanbě založený člověk je často plachý, nespolečenský a introvertní nebo na druhou stranu agresivní, nepoddajný, prohnaný, netolerantní a panovačný.

UrV 30 - Vina
     Boží názor – pomstychtivý. Pomstychtivost má řadu významů, nejčastěji ji chápeme jako touhu pomstít se, být zlomyslný, náchylný k oplácení; působit nebo přát zlo; záludný, trpký, podlý, bezcitný, krutý, neodpouštějící, nemilosrdný a mstivý. Je tu touha zraňovat nebo ponižovat ty, o nichž si myslí, že působí škodu nebo dělají něco špatného. Další, ne tak dobře pochopený, ale o to běžnější výklad pomstychtivosti je mít sklon obhajovat se nebo ospravedlňovat se radši než vzít zodpovědnost za své činy a myšlenky. Oba aspekty mají za sebou obyčejné neodpouštění, ať druhým nebo sobě. Ti, kdo mají sklon k pomstychtivému myšlení, se často stávají posedlými vyhledáváním všeho špatného, co je postihlo a potřebou dohnat k zodpovědnosti své protivníky. Ti, kdo jsou odsouzeni coby vinní, musí platit....navždy. Ti, kdo si sami nedokáží odpustit, se budou donekonečna vyhýbat jakékoli vlastní zodpovědnosti házením zodpovědnosti na druhé nebo na vnější síly, které jsou mimo jejich kontrolu. Tudíž se vyhnou pocitu viny tím, že mají „pravdu“. Lidé založení na vině se zaobírají hříchem a špatností a tím, jak ji potrestat. Víra v „odplatu“, nezáleží na tom, jak je ospravedlněna, je příkladem mstivého smýšlení. Obviňování ovlivňuje zvenčí vlastní nitro, protože vlastní činy, případně nečinnost je dalším příkladem pomstychtivého myšlení.
     Životní názor – zlo. Vidí to, co lidé dělají, jak se chovají a situace, které nastávají, jako nesprávné a špatné, zlé, ubližující, zraňující, morálně zkažené, zvrácené, zkažené a zkorumpované. Vina je půdou pro oběti, vyčítání a hanění. Jakýkoli přestupek je příkladným zlem, které musí být zviditelněno a ke kterému se musí přistupovat neúprosně. Pachatel musí být zničen.
Emoce – obviňování. Klást na někoho zodpovědnost; nalézat na jiných chyby; kritizovat druhé. Obviňování druhých je většinou projekcí vlastní viny nebo stinných stránek na druhé, aby se zabránilo očekávaným výtkám. Sebeobviňování vede k seberekriminaci, sebetrestání a sebevraždě.
Proces – destrukce. Zničit nebo vyhladit. Osoby založené na vině se projevují buď tak, že sabotují samy sebe nebo vztekle napadají druhé. Zuřivost je často důsledkem toho, že jim někdo nastavil zrcadlo a oni ho za to chtějí zničit.

UrV 50 – Apatie
Boží názor – odsuzující. Vyjadřuje nepříjemné nebo nepříznivé hodnocení někoho; projevuje silný nesouhlas; prohlašuje vinným a odsuzuje k trestu. Všichni jednotlivci, kteří trpí neteč-ností (apatií), cítí, že jsou odkázáni svému osudu silami, které nedokáží řídit ani ovlivnit. Je to pozice naprosté bezmocnosti, ve které je odpuštění nepodstatné, nedůležité.
     Životní názor – beznaděj. Život je bezútěšný, prázdný a pustý; je zoufalý, bez optimismu: je nevyléčitelný, není možné v něm ničeho dosáhnout, něco rozluštit, vyřešit, atd. Beznaděj je bez energie a možnosti nevidí nebo je neumí využít. Lidé s tímto životním názorem jsou přítě- ží pro ostatní a celkově i pro celou společnost. Jsou tak závislí na druhých, že doslova mohou pasivně skončit bez vnějšího přičinění. Ti, kdo viděli v televizi záběry, které ukazovaly hladovějící třetí svět, matky, které apaticky drží své podvyživené děti, po tvářích jim lezou mouchy, viděli skutečnou tvář netečnosti-apatie. Proč se obtěžovat odháněním much? Jsou všude. Stejně se vrátí. Proč se obtěžovat pěstováním plodin? Poušť vždycky vyhraje. Vždycky to tak bylo. Přirozenost věcí se změnit nedá.
     Emoce – zoufalství. Stav zasmušilosti, zbavení odvahy, ztráty naděje; vzdal se, má nedosta- tek odvahy a ctižádosti. Může to být tak úplné, že to vyústí ve více či méně stálý stav odevzdanosti nepříznivým okolnostem, jako je tomu u Stockholme syndromu.
Proces – abdikace (odstoupení). Vzdal se autority, síly, kontroly; cítí se bez pomoci a bez- mocný, neschopen svůj život zlepšit. Ti, kdo trpí netečností, buď všeho nechávají nebo se vzdávají.

UrV 75 – Žal
     Boží názor – opovrhující. Vidí sebe/ostatní negativně, nelichotivě, povýšeným způsobem. Je opovržlivý, hanlivý, ponižující. Na druhé hledí, jako by byli bez cti nebo hodnoty; v nemilosti nebo poskvrněni. Pohrdání dává najevo v sarkasmu, úšklebcích, výsměchu, zesměšňování, nerespektování nebo jinými útoky na charakter; druhému říká nebo si o něm myslí, že je hloupý nebo vůl, šašek, blbec. Pohrdání je projekce vnímané ztráty do činností nebo nečinností druhých: oni jsou za naše problémy zodpovědní. Na rozdíl od Viny-Božího názoru UrV 30 může být v této úrovni vědomí viníkovi odpuštěno, pokud své vadné chování napraví.
     Životní názor – tragický. Neštěstí, nespravedlnost. Žal, smutek a lítost jsou všude, patos vidí spíše jako pravidlo než výjimku. Situace vidí jako kalamitní, katastrofické a odsouzené k zániku a ztrátě: depresí a zármutkem se platí za život. V životě se zaměřuje na minulost, co mohlo být, co bylo ztraceno a nikdy se nevrátí. Dr. Hawkins popisuje toto energetické pole jako „hřbitov života“. Zkušenosti tomu nasvědčují a opravdu tomu tak je.
     Emoce – lítost. Pocit ztráty, zklamání, nespokojenosti nebo zármutku, výčitky svědomí a lítost nad chybou, činem, ztrátou nebo zklamáním. Lítost je tíseň mysli, soužení nad událost- mi z minulosti, co někdo provedl nebo neudělal, spáchané zlo nebo udělané chyby.
Proces – sklíčenost, malomyslnost. Pocit melancholie, deprese, zoufalství. Tím, že ztratil všechnu naději, je zbavený odvahy. Ztráta naděje plyne z víry, že „to, co ztratil, se nemůže vrátit“. Tato úroveň vědomí se týká velkého množství mentálně nemocných lidí a je dnes třetí nejnápadnější úrovní vědomí v USA.

UrV 100 – Strach
     Boží názor – kárající, trestající. V této úrovni, která je dnes v USA nejběžnější, je přespří- lišné zabývání se trestem. Očekávání potrestání a víra v opodstatněnost trestání za prohřešky nebo chyby. Hledají se (jsou vyhledávány) početné úřady, které vypadají, jako že strach nemají a že jsou schopny obhájit a ochránit ty, kdo se bojí. Potrestání může mít formu nepo- skytnutí pozornosti, náklonnosti nebo lásky nebo může být aktivnější jako v případě tělesných trestů nebo trestu smrti. Odpustit přestupek je možné teprve po potrestání nebo poté, co se dostavila lítost.
     Životní názor – hrozný, děsivý. Ti, kdo se nacházejí v energetickém poli strachu, vidí potenciální nebezpečí na každém rohu. Téměř každá situace může vyústit v nechtěné násled- ky, ztrátu nebo velkou nesnáz. S bojácnými a zastrašenými se snadno manipuluje a to je potřeba, aby se zabránilo jejich případnému vyvozování důsledků.
     Emoce – obavy, úzkostlivost, znepokojení. To jsou emoce očekávání v obavách a starostech o to, co by se mohlo stát. Úzkost má vztah k budoucnosti jako žal k minulosti. Aby se úzkosti předešlo, stěhují se lidé nebo vyhýbají tomu, co je viděno jako děsivé a nejisté. Vyvarování se tomu vypadat špatně, nežádoucí, osamocení nebo chudí. To je v dnešním světě mocná společenská motivace, které je věnováno hodně pozornosti a aktivit.
     Proces – stažení se, ústup. Odvrácená strana strachu je paranoia, neschopnost obrany a vyhýbání se. Strach vytváří vzorec chování „odejdi pryč“, vyhýbání se a negací. Protože je úzkost v našem světě tak běžná, je považována za normální. Dokud se nevymkne kontrole a nebo nepůsobí příliš překážek v chování.

UrV 125 – Žádostivost, touha
     Boží názor – popírání; odepření; odmítání; odehnání; zapuzení; zavržení; ustrkování; přehlížení; „otočit se k někomu zády“ a „vykašlat se na někoho“, zklamat. Odepření zahrnuje, že to, co chceme, je nám dostupné, ale nenabídnuté; máme to na dosah, ale je nám to upřeno odmítnuto nebo je to neuspokojeno. Odepření je to, že nám řeknou „ne“, když je uspokojení možné. Odpuštěno bude, až bude to, co je žádoucí, nabídnuto.
     Životní názor – zklamání. To, že nedostáváme, co chceme nebo po čem toužíme, vede ke zklamání. Nejčastějším důvodem zklamání, které v konečné fázi vede k hněvu, je, že nebyla splněna naše očekávání. Být odmítnuti je o chtění a energetické pole Touhy je země hrabivosti a lakoty. Je to o tom, že chceme to, co mají jiní, o nekončícím shromažďování nebo o tom, že máme a přitom nám to nepřináší trvalou spokojenost.
     Emoce – žádostivost, chtivost. Úroveň toužení je úrovní závislostí a návyků, kdy touha není nikdy uspokojena. Můžeme se stát závislými téměř na čemkoli: penězích, fyzickém potěšení, pozornosti nebo věcech. Touha je mocné energetické pole, které může v pozitivním slova smyslu vést k úspěchu, abychom dostali to, co chceme. Naneštěstí to také může být naprosto neuspokojitelné.
     Proces – otroctví. Jako pokračující energetické pole ti, kdo uvíznou v toužení, vlastně nedokáží opravdu plně uspokojit své pocity chtění. Nikdy nemají dost peněz, věcí, „ svých výšin“. Jedno uspokojené přání jen vede ke druhému. Touha nikdy nepřináší klid.

UrV 150 – Vztek
     Boží názor – mstivost, odplata. Pomsta je násilnická odplata. Odveta, odškodnění, kompenzace „účtu“. Vztek se liší od zuřivosti, protože jeho cílem je napravit špatnost, ne prokázat, že je něco zlé a musí být zničeno. Msta způsobuje poranění, ublížení, ponížení a podobné věci, kdy si lidé oplácejí navzájem. Vztek má většinou podobu rozmrzelosti nebo odporu a pramení většinou ze znechucenosti a zmařeného chtění. Chtění vychází z přehna- ných přání. Zdaleka nejběžnějším důvodem ke zlosti jsou nesplněná očekávání, zvláště očekávání druhých lidí vůči nám. Vztek a zvláště vzdorovité chování, opozice nebo bránění se životu, začíná v raném dětství v době, kdy jsme ještě v narcistické fázi vývoje. Odpuštění může přijít, až když je ublížení napraveno a nastalo uspokojení.
     Životní názor – antagonistický. Život je pro ty, kdo jsou na úrovni Vzteku, o tom, jak odplatit těm, o kterých si rozzlobený člověk myslí, že mu ubližují, maří jeho záměry nebo ho odbývají. Antagonističtí lidé jsou v opozici a aktivně nepřátelští. Podporují třenice, konflikty a spory. Neustále bojují a mají tendenci vidět druhé jako protivníky, se kterými musí soutěžit, aby si udrželi to, co chtějí.
     Emoce – nenávist, odpor. Nenávist zahrnuje pocit nelibosti, velké averze k něčemu, nepřátelství vůči něčemu nebo někomu. To, co je nenáviděno, to se hnusí, toho se štítí, je jim odporné, nesnášejí to a pohrdají tím. Nenávist je vskutku opakem lásky.
     Proces – agrese. Vztek je nejčastěji vyjadřován výbojnou akcí, útokem a výbušným chová- ním. Vztek je prchlivý, se sklonem k zuřivosti, je nebezpečný. Vzteklí lidé svou znechucenost projevují fyzicky, verbálně nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým mohou ublížit těm, o kterých jsou přesvědčeni, že spáchali nějakou křivdu. Vztek může mít také formu pasivní agrese (opozice, vzdorovité chování), kdy poznávacími znaky jsou nespolupráce, nesouhlas nebo protivení se návrhům či autoritám.

UrV 175 – Pýcha
     Boží názor – lhostejnost. Lhostejnost je nedostatek empatie, účasti, starostlivosti, zájmu a studené nereagování. Na lidi hledí tak, že mají dostat jen to, co si zaslouží, na základě toho, co dělají nebo čeho dosáhli. Ať je Bůh jakýkoli, podle pyšného člověka se o nikoho nestará, ať už z nedostatku účasti nebo zájmu. Člověk je na všechno sám, musí si sám najít svou cestu a prosadit svá vlastní pravidla. Člověk je tím, co ze sebe sám udělá, protože Bohu na něm ve skutečnosti nezáleží. Odpouštět je nepodstatné; pyšní se zřídkakdy omlouvají; lidé si zasluhují, co dostávají. Pyšný Boží názor často pochází z raného vzdorování moralistickým názorům. Názorům, které mohly způsobit, že jedinec viděl sám sebe jako bezcenného nebo nepřijatelného pro toho, kdo byl autoritou. Tím, že si stanovili svá vlastní pravidla, skrze vlastní činy, mohou sami sebe předělat do přijatelnější podoby.
     Životní názor – vyžadující. Pro pyšného člověka je život procesem neustálého zdolávání požadavků, které na něj kladou jakékoli situace, je o tom být první nebo nejlepší. Sebeúcta je založena na dosažení úspěchu. Částí odvrácené strany pýchy je: být „druhý“ není o nic lepší než skončit poslední. Tudíž je pýcha zranitelná, založená na tom, že musí neustále podávat výkony. Když to nesplní, utrží ostudu nebo se cítí bezcenná.
     Emoce – výsměch. Se vším, co je méně než nejlepší a nejžádanější, zachází s pohrdáním, posměchem, úšklebky nebo s opovržením. Pýcha je proto rozdělující a přezíravá a má sklony být drzá, povznesená, despotická a nadutá. Když vezmeme v úvahu, jaké možnosti předsta- vuje v utrpení a ponížení, neudiví nás, že je oprávněně považována za jeden ze „sedmi smrtelných hříchů“.
     Proces – nadutost. Pýcha s sebou nese požadavek nadřazené důležitosti. Aby mohl být nahoře, ostatní musí být dole; aby mohl být něčím víc, ostatní musí být méně než on. Pyšnému člověku nestačí pocit z dosaženého úspěchu, ostatní musí být svědky a projevit mu uznání, přiznat jeho důležitost, nadřazenost, to, že je žádoucí atd. Ti, kdo jsou chyceni v procesu nafoukanosti, vyhledávají místa, kde se mohou naparovat a předvádět svou domnělou nadřazenost.
Zpět


NÁVOD K POUŽITÍ PŘEDPISŮ

Níže najdete řadu předpisů na poklepy.
     Chcete-li své problémy začít řešit ihned, vyzkoušejte techniku poklepu, na kterou je zde uveden návod.
Předpisy AFT zbavují tělo energetických polí, která jsou zodpovědná za udržování uvedených fyzických stavů. Nemoc je výsledkem manifestace našich myšlenek. Náš názor na vesmír je, že tělo a mysl jsou izomorfické; jsou jinými formami stejné věci. Tělo je jen odrazem energie našich myšlenek. Naše zkušenost ukazuje, že když se energie naší bytosti pozvedne, fyzická hmota, tedy fyzické tělo ji následuje. Jelikož k rozvoji nemoci přispívají jak vědomé tak podvědomé myšlenky, nemůžeme zaručit úspěch naší metody o nic více, než tradiční medicína. AFT je metoda, která Vám umožní změnit bezděčný vliv energie Vaší mysli na tělo. Podle našich zkušeností většina lidí z výsledků naší metody zklamána není. Spíše jsou udiveni, jakých výsledků vlastním přičiněním dosáhli. Léčení metodou AFT nemá žádné vedlejší účinky - jednoduše je nebo není účinné. Jediné, co je potřeba, je aplikovat předpisy tak, jak je uvedeno.
     Přístup k nemoci je v této metodě naprosto jiný, než známé vědecké přístupy. Mudrcové a kvantoví fyzici se shodují, že ve fyzickém světě "příčina" nemoci neleží. Sami si stanovujeme souvislosti našeho bytí. Pokud to uděláme dobře, ani zápalné jiskry fyzického světa neroznítí oheň, který by tělo nedokázalo uhasit. Dokud se nenaučíme vytvářet zdravé souvislosti, dává nám metoda AFT možnost jakýkoliv vzplanuvší oheň uhasit.

Všeobecné pokyny:
1) najděte recept, který odpovídá Vašim problémům. Předpisy jsou řazeny abecedně a v jednoduchých seskupeních jako "oční problémy", "ušní problémy", "zažívací problémy", "bolesti kloubů" a tak dále. Pokud nemůžete Váš problém najít v seznamu, napište mi. Je možné, že předpis je k dispozici na ústředí anebo Vaši nemoc pokrývá nějaký všeobecnější předpis. Např. kožní plísně pokrývá předpis Kvasinkové a houbové infekce.
2) poklepávání předpisu: začneme s konkrétním předreceptem, který je stanoven pro vyhledanou nemoc. Poklepávejte na jednotlivé body tak, jak jsou za sebou řazeny v předpisu. Poklepávejte zlehka a při tom počítejte, abyste poklepali přesně určený počet, tedy tolikrát, kolik uvádějí tabulky. Potom poklepejte další bod, atd.. Pokud uděláte chybu, poklepejte celý řádek ihned znovu nebo od posledního bodu K.
Potom poklepejte čistič energetického pole a odstraňovač symptomů odpovídající vybrané nemoci.
Opakujte proces poklepávání každodenně, přibližně ve stejnou denní dobu, buď tak dlouho, kolik je uvedeno v předpisu nebo dokud projevy nemoci nezmizí. Poklepávejte v "nejlepší dobu aplikace", pokud je to možné.
Je velice důležité vědět, že poklepávat sám sebe funguje, ale když se navzájem s někým poklepáváte, je to ještě lepší. Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl, můžete se obrátit na svou vyšší sílu, aby s Vámi tento postup prováděla. Prohlaste např., že jste léčeni ve jménu Božím nebo Božím světle, Boží láskou a Boží laskavostí. Poděkujte Bohu za jeho požehnání a dobrotu. Chvála, vděčnost a radost násobí léčení; opravdu léčí.
Pro maximální efektivnost by měly být předpisy poklepávány v následujícím pořadí: nejdříve předpis pro úroveň vědomí (předrecept), poté čistič energetického pole a po něm odstraňovač symptomů (příznaků). Pokud poklepáváte více než jeden předpis se stejnou úrovní vědomí, doporučujeme poklepat všechny zahrnuté předpisy na úrovně vědomí a ihned potom všechny předpisy na fyzické problémy, které jsou na stejné úrovni vědomí. Tím ušetříte čas, který zabere opakované poklepávání stejné úrovně vědomí jiné nemoci.
Je důležité si pamatovat, že si používáním předpisů AFT nemůžete ublížit. Také si všimněte, že když znásobíte počet poklepů jednotlivých meridiánových bodů během aplikace, urychlíte tím uzdravení nemoci. Počet poklepů, který je uvedený v tabulce umístění meridiánových bodů AFT, je minimální počet potřebný ke správné stimulaci meridiánového systému. Níže je uveden přesný návod, jak urychlit odstranění příznaků nemoci zvýšením počtu poklepů na meridiánový bod během aplikace předpisu.
Na chronické nebo život ohrožující případy poklepávejte další roční období nebo dokud svalový test nestanoví, že je problém vyřešen. (Např. určité roční období u alergií.)
Abyste ušetřili čas, například při náhlé bolesti nebo když si chcete zkontrolovat, jestli bude předpis účinný na projevy Vaší nemoci, můžete vynechat uvedené předrecepty na úrovně vědomí a poklepat pouze samotný předpis.

Nedosahujete-li uspokojivých výsledků:
• 1) ověřte, zda používáte jednotlivé předpisy správně, že poklepáváte na správná místa na rukou, hlavě aj.,
• 2) zkuste jiný předpis, který se vztahuje na podobnou kondici. Možná jste chyboval ve své diagnóze. (Například když kýcháte, máte horečku a teče Vám z nosu. Je to alergie, běžné nachlazení, chřipka, zápal plic, bronchitida nebo nějaká kombinace? – toto lze přesně vytestovat na individuálním sezení.),
• 3) pokud Vám Vaše fyzická kondice neumožňuje poklepávat body správně, měl by předpis aplikovat někdo jiný,
• 4) pokud jste použili minimální počet poklepů, použijte na podruhé maximální počet poklepů na meridiánové body. Také lze poklepávat odstraňovač symptomů několikrát za sebou (třeba i 10x),
• 5) když pracujete s jinou fyzickou nemocí než je bolest, je potřeba si uvědomit, že tělu nějaký čas trvá, než se po skončení poklepávání změní. Např. plísní napadené nehty musí odrůst, nemohou být jako kouzlem změněny hned po použití předpisu. Biochemické narušení, které organická mentální onemocnění provázejí, vyžaduje na vyřešení celé měsíce od ukončení aplikace předpisu. Zatímco příčina nemoci NENÍ ve fyzické sféře, samotná nemoc v ní JE. Nemoci nějaký čas trvá, než tělo změní a tělo zpětně potřebuje čas, aby se po odstranění nemoci mohlo napravit.
• 6) poproste o vyšší pomoc.

Kde a jak poklepávat:
Místa poklepu jsou specifické meridiánové body. Dokud se s body neseznámíte, mějte tabulku na očích. Všechny body se poklepávají minimálně 40x kromě RN (ruky nahoře - 150x), BS (brada střed - 10x) a NP (nos pod=pod nosem - 10x). Kromě bodů B (brzlík), V(vrchol hlavy), Z(zezadu na okcipitálním výběžku) BS a NP můžete zaměňovat během poklepávání strany těla (vpravo nebo vlevo) a přitom dosahovat stejných výsledků. Uvedený počet poklepů dodržujte, jak nejpřesněji dokážete. (Místo počítání si můžete vymyslet básničku s dvaceti slabikami a tu při poklepu v duchu říkat, pak si jen na prstech ukazovat kolikrát už jste ji řekli - je to účelné především u bodu RN). Poklepávejte jemně ale důrazně, jedním prstem (např. bod OP), prsty zformovanými do "špetičky", nebo až všemi prsty vedle sebe - lze na bod B nebo V (tedy tam, kde si nejste jisti, kde se přesně bod nachází). U bodu HS (hlasivky) je potřeba důrazným klepnutím vychýlit ohryzek do strany, aby byl bod stimulován, protože se nachází vevnitř krku pod ohryzkem. Jako kontrola, že je bod dostatečně stimulován, poslouží, když poklepávaný udělá zvuk "ááááá". Přerušuje-li se zvuk hlasu při poklepu, je to dostačující stimulace.
Předrecept
- indikátor Úrovně vědomí (UrV). Má číslo od 20 do 175 a vztahuje se k Úrovni vědomí, ve které nemoc vzniká. Tyto úrovně jsou vysvětleny v knize Dr. Hawkinse "Síla versus Moc"; jsou to rozličné způsoby, jak obvykle přijímáme a vnímáme životní zkušenosti a co si o nich myslíme. Úroveň nemoci je kontext, ze kterého nemoc vyvstává. Kontext sám "nezpůsobuje" problém, ale bez odpovídajícího kontextu nemoc nejspíš vůbec nevznikne a nemůže se projevit. Předrecepty jsou navrženy tak, aby na nějaký čas energeticky neutralizovaly efekt tohoto kontextu. Tyto elementy kontextu jsou typizované myšlenky, akce a emoce, které jsou nemateriálními přitahovači nemoci. Proto je "normalizace" našeho kontextu nezbytná, aby mohlo nastat léčení. Předpisy na destabilizaci specifických aspektů vědomí najdete v tabulkách na konci receptáře.

Čistič energetického pole:
     V těchto předpisech je série meridiánových stimulací, které vyvádějí z rovnováhy specifické energetické narušení, které udržuje Vaši fyzickou poruchu a znemožňuje tělu, aby se samo léčilo. Je typické, že většina fyzických problémů nebo nemocí má dvě části: konkrétní energetické pole a samostatné pole symptomů nemoci. Většina fyzických problémů - ale ne všechny - používají předpis pro vyčištění energetického pole.

Odstraňovač symptomů:
     Tyto předpisy destabilizují specifické symptomy, které se k Vašemu problému vztahují. Vaše symptomy mohou být bolest, nepohodlí nebo strádání nějakého druhu. Je základní pravidlo, že předpisy na čistič energetického pole a odstraňovač symptomů by měly být poklepávány jeden po druhém každý den, kdy na sebe působíte předpisy AFT. Odstraňovač symptomů lze (při velmi obtěžujícím problému) opakovat maximálním poklepem vícekrát bezprostředně za sebou. Předpisy na čistič energetického pole a odstraňovač symptomů jsou v tomto manuálu sdruženy do jednoho předpisu, pouze občas mají označení zkratkou. Pokud nejsou označeny, bývá druhá řádka předpisu většinou odstraňovač příznaků. V některých případech je příznak samotným problémem a na to, aby se vyřešily Vaše těžkosti, není potřeba zvláštní předpis pro vyčištění energetického pole.
Nejvhodnější doba k aplikaci:
     Referuje k optimální době, kdy by měl být předpis aplikován, abyste získali maximální prospěch, který Vaše snaha může přinést a nemoc mohla být nejúčinněji neutralizována. Tato časová rozlišení se vztahují k nemocem Jin a nemocem Jang, tak jak je definuje tradiční čínská akupunktura. Jsou uvedena u každého předpisu. Při denním poklepávání byste měli dodržovat zvolenou hodinu v uvedeném doporučeném rozmezí ± 1h. vůči aplikaci v minulém dni, abyste docílili maximálního efektu.
Možné doby aplikace jsou:
1 = rozednění-12h. nebo po západu slunce do 2h ráno,
2 = poledne-západ slunce nebo od 2h ráno do rozednění,
1+2 = kdykoli.
Zapamatujte si:
     Provádějte poklep každý den zhruba ve stejnou dobu plus minus 1 hodina. Pokud doba, kdy poklepáváte, je více než hodinu mimo po dva dny za sebou, začněte počítat dny od začátku, jako kdybyste nikdy nezačali poklepávat. Pokud nesprávně poklepete určitou řádku, například poklepete špatný bod nebo spletete počet, zopakujte řádek buď od začátku celého předpisu nebo od naposledy poklepávaného bodu K. Není potřeba čekat ani dělat mezeru mezi jednotlivými řádky předpisu nebo jednotlivými předpisy.

TAKÉ PAMATUJTE :
     pokud nebudete dodržovat doporučenou dobu, předpisy budou také fungovat, nicméně budou méně efektivní a vyžadují více času na to, aby se výsledky při odstraňování projevů nemoci projevily, když nejsou předpisy aplikovány podle "pravidel".

VELMI DŮLEŽITÉ:
Minimální poklep
BS a NP body poklepejte 10x,
RN bod poklepejte 150x.
Všechny ostatní body poklepejte 40x.
Maximální poklep (zvyšuje účinnost 5x)
BS a NP body poklepejte 15x,
RN bod poklepejte 225x.
Všechny ostatní body poklepejte 60x.

     Když pracujete s jinou fyzickou nemocí než je bolest, je potřeba si uvědomit, že tělu bude nějaký čas trvat, než se po skončení poklepávání změní. Např. plísní napadené nehty musí odrůst, nemohou být jako kouzlem změněny hned po použití předpisu. Biochemická porucha organických mentálních onemocnění vyžaduje na vyřešení měsíce od ukončení aplikace předpisu atd. Zatímco příčina nemoci NENÍ ve fyzické oblasti, samotná nemoc ve fyzické oblasti JE. Nemoci nějaký čas trvá, než tělo změní a tělo potřebuje také nějaký čas na to, aby se po odstranění nemoci vrátilo zpět do své podoby.

Nevysazujte léky bez vědomí lékaře.

     Pokud příznaky nemoci zůstávají, i když jste předpis aplikovali přesně podle návodu, je pravděpodobné, že pořád ještě svými myšlenkami, přesvědčeními anebo uznáváním hodnot aktivně generujete energetické pole, které Vaši nemoc způsobuje. Úplné odstranění příznaků vyžaduje změnu Vašeho přesvědčení. Tuto formu vnitřní transformace může optimálně zprostředkovat individuální sezení.
     V domácí práci je často potřeba, abyste použili specifickou změnu metodiky. Praktická alternativa je pokračovat s používáním předpisů, jak je uvedeno výše a modlit se k Bohu, takovému, jakého uznáváte, aby zakročil. Než začnete s poklepem, měl by člověk, na kterého má být působeno, říci: "ve jménu Božím, sejmi ze mne toto soužení" ("odstraň tuto nemoc, utrpení…" podle toho, jak to cítíte). Pokud někdo další pomáhá čtením nebo poklepem, i on by měl zároveň s léčeným říci "ve jménu Božím" (ve stejný okamžik). (Nebo prohlaste, že jste léčeni Božím světlem, láskou nebo laskavostí. Po skončení poděkujte Bohu za jeho požehnání a dobrotu. Chvála, vděčnost a radost násobí léčení; opravdu léčí.)
     Další námi vyvinutá technologie - kromě předpisů na poklep - je léčení akutóny na kompaktních discích (Accutone CD Technology). Akutóny ke stimulaci meridiánových bodů využívají specifické frekvence namísto poklepu. Jsou stejně účinné jako poklep, ale aplikují se mnohem snáze a pohodlněji, je u nich zaručena přesnost aplikace a možnost nepřetržitého působení 24h/den 7dnů v týdnu na chronická nebo život ohrožující onemocnění. → Zpět na obsah ←