Terapie - Regrese

Zde najdete:
  - ÚVOD
  - PŘÍMÁ CESTA
  - HLUBINNÁ ABREAKTIVNÍ PSYCHOTERAPIE = HAP
  - REINKARNACE
  - DŮKAZY
  - ZKUŠENOSTI S TERAPIÍ OSOBNÍ ČASOVÉ LINIE
 

ÚVOD
     Je možné, že čas, v tom smyslu, jak jsme si ho zvykli chápat a prožívat, ve skutečnosti neexistuje. Možná je to pomůcka, kterou využíváme, protože naše chápání světa je postaveno na Newtonovské fyzice. Soudobá kvantová mechanika se však na tuto veličinu dívá jinak…
     V rámci terapie osobní časové linie se můžeme vydat na virtuální cestu, a to jak směrem dopředu, do tzv. budoucnosti, tak i zpátky, do tzv. minulosti. (Je možné, i když obecně stále ještě obtížně přijatelné, natož použitelné, že neexistuje jediná realita – ale množství vzájemně se prolínajících paralelních existencí.) Terapie osobní časové linie je forma psychoterapie. U mě máte na výběr ze dvou metod:
- přímá cesta,
- hlubinná abreaktivní psychoterapie ing. Andreje Dragomireckého.

PŘÍMÁ CESTA
      Začínám ji očistou aury i jednotlivých čaker klienta speciálními tachyonizovanými krystaly. Pokračuji řízenou relaxací. Tím je klient uveden do stavu jemné harmonie, zklidněný a dotovaný energií potřebnou k cestě.
V rámci cesty klienta provádím klíčovým minulým životem. Takovým, který souvisí s jeho nynějšími obtížemi. Těmi bývají fyzická nemoc, psychická disharmonie, škodlivý stres, fóbie, problémy v mezilidských vztazích, s penězi aj.. Tyto potíže vyčistím použitím symbolů spirituální energie Reiki, tachyonové energie, někdy za pomoci Světelných bytostí. Co je zajímavé - výsledek regrese se přenáší i do přítomnosti a dovede odstranit nyní prožívané potíže.
     U přímé cesty se rovněž můžeme mj. dotázat na klientův osobní či světový úkol, přenést se do života mezi životy, zažít absolutní přijetí a lásku Světla aj..

HLUBINNÁ ABREAKTIVNÍ PSYCHOTERAPIE = HAP
     HAP vychází ze zjištění, že psychické a psychosomatické potíže, jimiž lidé trpí, jsou ve své podstatě jen následky traumat, prožitých v minulosti. Nejsilnějšími jsou traumata prožitá při nehodách a úrazech a také v okamžiku psychického šoku, např. při ztrátě blízkého člověka.
     Lidské vědomí se při těchto událostech zúží, tj. soustředí se pouze na přežití a vytvoří tzv. engram (=záznam traumatizující události v naší paměti charakterizovaný tím, že v době jeho vzniku byla přítomna bolest). Mozek však zapisuje naprosto všechno. Jelikož v případě traumatického stavu chybí komentář vědomí, jsou informace, které se nevztahují k bezprostřednímu přežití, do paměti uloženy chaoticky.
     Když se takové nekomentované obsahy dostanou z paměti do podvědomí, to si s nimi neví rady a použije je tak, jak zní jejich obsah. Jestliže obsah zní:„Buď zticha!“, bude mít daný jedinec potíže s komunikací. To samé platí o emočních traumatech. – Vysvětlením je, že v době, kdy se traumatizující událost odehrávala, se organismus nacházel v určitém stavu, resp. stavech. V pozdější době, na základě asociačního mechanismu, dojde k tzv. restimulaci. Ta znamená mj. i to, že se organismus „nastavuje“ do tohoto původního stavu. Jestliže se člověk v průběhu engramické události děsil a bál se a prožíval např. stažení svalů okolo žaludku doprovázené bolestí, pak restimulace takové události bude znamenat nejen opětné objevení se strachu, ale i stažení svalů okolo žaludku spolu s doprovodnou bolestí. (Restimulace může proběhnout např. i na základě stejné vůně, kterou člověk cítil v okamžiku nehody, i když si to neuvědomoval. Vůně je nejsilnějším asociačním spouštěčem.)
     HAP se soustřeďuje na odstraňování stavů zúženého vědomí. Při procházení engramických událostí se klientovi postupně vybavují další a další detaily. Tentokrát, v chráněném prostředí sezení, je již vědomí člověka zařazuje správně. Klient získává nadhled a odstup. Někdy sama od sebe vznikne tzv. korektivní událost, tj. ideální průběh původně traumatické události. Jakmile klient zpracuje první událost, může zjistit, že za ní leží předchozí, podobná situace. Může ji najít v rámci tohoto nebo i minulých životů.
     Poznámka: není důležité, zda budeme nebo nebudeme důvěřovat realitě minulých životů. Podstatný je léčebný efekt terapie, který HAP spolehlivě poskytuje.

REINKARNACE
      Jiný výraz pro převtělování nebo znovuzrození. Reinkarnace je učení o tom, že životní cyklus bytostí se mnohokrát opakuje. Víra v reinkarnaci se vyskytuje v mnoha světových náboženstvích. Z křesťanské Bible bylo učení o reinkarnaci vyškrtnuto na přání císaře Justiniána a ve spolupráci s papežem Vigiliem kolem roku 555 po Kristu.

DŮKAZY
      Toužíte po důkaze, že minulé životy existují? Přejete si být si jistí, že jste bývali např. chudou pradlenou nebo Karlem IV.? Takovou jistotu Vám regresní terapie nejspíš nedá… Naše kultura, školství, rodinné i společenské tradice, nás udržují ve „vědomí“ jednoho jediného života… Východní učení vidí tuto skutečnost jinakJ. Zkuste např. hinduistovi nebo buddhistovi tvrdit, že JE svým tělem a že zemře v okamžiku fyzické smrti…
     Nicméně – osobní prožitek při regresi může přinést např. znovuvybavení si určitých faktických detailů – takových, o nichž jste před sezením neměli ponětí… - a to už je pro zvídavé badatele zajímavá stopa.

ZKUŠENOSTI S TERAPIÍ OSOBNÍ ČASOVÉ LINIE
Možnosti terapie jsou široké.
     Vzpomínám si na klientku, jejíž životní příklad mě úplně nadchnul. Když přišla na sezení, viděla jsem unavenou mámu tří dětí, obětavou dceru i manželku, prostě ženu, která svou rodinu miluje mnohem víc než sebe (=že by typická česká žena?)
     Po několika sezeních jako by se narovnala: její přirozené sebevědomí vzrostlo, dovolila si chodit na aerobik, který mívala za svobodna tak ráda, začala tvarovat svou postavu… ale hlavně: čím dál víc zářila pohodou a radostí. Po několika měsících odložila patnáct kilo (samé dávné bolesti), zharmonizovala chod své domácnosti (ve stylu: zapojíme celou rodinu) – a věčně nemohoucí rodiče si najednou přestávali naříkat na kdeco… Zkrátka a dobře: milá paní se stala svou nejlepší přítelkyní. Držím jí pěstě (palce jsou málo), ať jí to tak pěkně klape i dál!